BOSCH0 001 121 008

rozrusznik
Logo BOSCH

Składniki 11