BOSCH0 001 123 012

rozrusznik
Logo BOSCH

Składniki 10